Rekrutacja do przedszkola

 

   

  ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO NR 2 I 3 W ŻAGANIU
  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ” składany do dyrektora wybranej placówki,  a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie od 1 marca do 22 marca 2024 r.
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (skończone 2,5 roku) do 6 lat.
  4. Rodzice składają wniosek w jednym, najbardziej preferowanym przez siebie przedszkolu. We wniosku określa się pozostałe dwa wybrane przedszkola lub oddziały przedszkolne w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
  5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. na rok szkolny 2024/2025 w okresie od 21 lutego do 29 lutego 2024r.
  6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 28.06.2024 r.
  7. Terminy i harmonogram postępowania określa Zarządzenie Nr 13/2024 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2024/2025.

  II. WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

  1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola zawiera:
   • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   • imiona i nazwiska rodziców dziecka;
   • adres miejsca zameldowania rodziców i dziecka;
   • adres zamieszkania rodziców i dziecka (jeżeli jest inny jak adres zameldowania);
   • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
   • wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
  2. Wniosek można pobrać w każdym miejskim przedszkolu w Żaganiu oraz ze stron internetowych przedszkoli.
  3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych, rodzic dziecka przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 przekazuje dyrektorowi przedszkola pisemną informację zawierającą uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
  4. Do wniosku dołącza się
   1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
    • oświadczenie o wielodzietności rodziny;
    • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
    • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
   2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
    • oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych;
    • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / studiowaniu w systemie dziennym przez rodziców / opiekunów prawnych;
    • oświadczenie o uczęszczaniu do danego przedszkola rodzeństwa kandydata.
  5.  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
  6. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
  7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  III. KRYTERIA REKRUTACYJNE

  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Żagania, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata;
   • niepełnosprawność kandydata;
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
    • Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
      
  2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
   • Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub uczą się w systemie dziennym (10 punktów);
   • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (8 punktów);
   • Dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka położenie przedszkola (6 punktów);
   • Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym (4 punkty);
   • Dogodne względem miejsca pracy przynajmniej jednego z rodziców położenie przedszkola (2 punkty).

  IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  2. Wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  podaje  się  do  publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola.
  3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
  4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
  5. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
  7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  9. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dna otrzymania uzasadnienia.  
  10. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.   

   

  Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje
  o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Burmistrza Miasta
  .

  W tym przypadku Burmistrz Miasta jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecka.

   

  ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ŻAGANIU
  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Do Żłobka Miejskiego nr 1 w Żaganiu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Żagań. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęte do Żłobka, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

  2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest: wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego nr 1 w Żaganiu składany do opiekunek grup w terminie od 02.04.2024 do 30.04.2024r.

  3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.

  4. Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca.

  5. Rekrutacja odbywa się w oparciu o uzyskaną liczbę punktów.

  6. Liczba punktów jest sumą wartości kryteriów zaznaczonych we wniosku.

  7. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

  8. Dzieci aktualnie uczęszczające do żłobka nie są objęte rekrutacją na rok szkolny 2024/2025,
  za zgodą rodziców kontynuują swój pobyt w placówce na podstawie złożonej deklaracji kontynuacji pobytu w Żłobku Miejskim nr 1 w Żaganiu.

  9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci do żłobka następuje 14.05.2024r.

  10. Nie zgłoszenie się dziecka do żłobka w ciągu jednego tygodnia od daty zapisania,
  gdy rodzice/opiekunowie prawni nie powiadomią Dyrektora Żłobka o przyczynie jego nieobecności skutkuje natychmiastowym skreśleniem dziecka z listy.

  II. WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA

  1. Wniosek o przyjęcie do Żłobka zawiera:

  - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz nr pesel dziecka;

  - imiona i nazwiska oraz nr pesel rodziców/opiekunów dziecka;

  - adres miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów  i dziecka;

  - adres poczty elektronicznej i nr telefonów rodziców/opiekunów dziecka;

  - miejsce zatrudnienia i czas pracy rodziców (pieczątki zakładów pracy są wymagane)
  lub miejsce pobierania nauki w szkole lub uczelni wyższej (dołączone zaświadczenie
  ze szkoły/uczelni o pobieraniu nauki);

  2. Wniosek można pobrać w żłobku oraz ze strony internetowej żłobka pod adresem:
      www.nr3.przedszkole.zagan.pl;

  3. Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

  4. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane;

  5.  Kolejność składania wniosków nie wpływa  na wynik rekrutacji.

  6. Wypełniony wniosek podpisany przez  rodziców/opiekunów prawnych dziecka wraz   
         z załącznikami należy złożyć osobiście w placówce.

  7. Rodzice/opiekunowie dzieci, które nie otrzymały miejsca w Żłobku w trakcie rekrutacji
       w ubiegłym roku składają powtórnie wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka w okresie rekrutacji na kolejny rok szkolny 2024/2025.  

  8. Dzieci nieprzyjęte do żłobka z powodu braku miejsc umieszczane są na liście rezerwowej dzieci   oczekujących. W przypadku zwolnienia się miejsca następuje zwołanie posiedzenia  Komisji Rekrutacyjnej i ponowna weryfikacja na zasadach przyjętych podczas rekrutacji.

  9. Do wniosku dołącza się:

  1) Dokumenty potwierdzające spełnienie przez dziecko kryteriów postępowania rekrutacyjnego:

  a) pieczątka zakładu pracy rodzica/opiekuna;

  b) orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub o stopniu niepełnosprawności
  lub  orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

  c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

  d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2024r. poz. 177);

  e) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/ studiowaniu w systemie dziennym przez rodziców/opiekunów prawnych;

  f) pisemną informację o stanie zdrowia dziecka wymagającego specjalnej opieki ze względu na stałe choroby, alergie, wady rozwojowe itp.;

  g) informacja od rodziców dotycząca szczepień obowiązkowych dziecka;

  10. Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo  poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

  11. Oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności  
       karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  I. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

  1. Postępoanie rekrutacyjne do żłobka przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Żłobka. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

  2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  a) Dyrektor Żłobka;

  b) dwie opiekunki dziecięce;

  c) przedstawiciel Rady Rodziców.

  3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

  a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka.

  b) sporządzenie informacji o liczbie wolnych miejsc;

  c) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.

  4. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
  w siedzibie żłobka. Listy zawierają imię i nazwisko dziecka w kolejności alfabetycznej.

   

  I. KRYTERIA REKRUTACJI, DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ICH SPEŁNIENIE ORAZ PUNKTACJA

  1. Kryteria zasadnicze

  Lp.

  Kryterium

  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

  Liczba punktów

  1.

  Wielodzietność rodziny dziecka

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  50 pkt.

  2.

  Dziecko mające rodzeństwo, które korzysta z usług Żłobka do którego złożono wniosek (nie dotyczy dzieci, które kończą edukację w żłobku w 2024r.)

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  50 pkt.

  3.

  Objęcie dziecka pieczą zastępczą

  Dokument poświadczający objęcie dziecko pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2024r poz. 177).

  30 pkt.

  4.

  Rodzice/opiekunowie dziecka którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub  orzeczenie równoważne.

   notarialnie poświadczona kopia orzeczenia albo w postaci urzędowo  poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu

  30 pkt.

  5.

  Rodzice/opiekunowie dziecka którzy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczących się/studiujących w trybie dziennym.

  Zaświadczenie z kadr potwierdzające zatrudnienie rodzica/opiekuna prawnego, zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki w trybie dziennym

  Jeden rodzic/opiekun 50 pkt.

  Oboje rodziców/opiekunów 100 pkt.

  6.

  Samotnie wychowanie dziecka w rodzinie

  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

  30 pkt.

  1. Kryteria brane pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego

  Kryterium ma zastosowanie w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dzieci.

  Lp.

  Kryterium

  Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

  Liczba punktów

  1.

  Zbliżony wiek i rozwój psychofizyczny

   

  20 pkt.

  2.

  Rodzeństwo uczęszcza do innej placówki oświatowej blisko żłobka

  Oświadczenie rodzica/opiekuna

  10 pkt.

  3.

  Lokalizacja żłobka najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej miejsca pracy/przez pobieranie nauki w trybie dziennym przez rodzica/opiekuna dziecka

  Oświadczenie rodzica/opiekuna

  10 pkt.

  Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 290

  WAŻNE POJĘCIA !

  Samotnie wychowanie dziecka w rodzinie oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.

  Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza, że w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci do 18 roku życia.