Deklaracja dostępności

Zespół Edukacyjny w Żaganiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Edukacyjnego w Żaganiu

Data publikacji strony: 2020-11-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-09

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych korzystających z serwisu internetowego:


przeglądarki Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
przeglądarka Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

 • Istnieje możliwość poruszania się po serwisie internetowym korzystający wyłącznie z klawiatury za pomocą klawisza Tab
 • Serwis internetowy kompatybilny jest z najbardziej popularnymi przeglądarkami treści web umożliwiając powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony poprzez wykorzystanie standardowych skrótów klawiaturowych
 • Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (o zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach)
 • W serwisie włączona jest opcja FOKUS – domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Bożena Świderska, e-mail: zp23@um.zagan.pl, telefon: +48 68 478-76-99 lub +48 68 478-75-35

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Przedszkole Nr 3
Na teren obiektów i do budynków prowadzi 2 wejścia od ul. Skarbowej.
Do wejścia na teren obiektu prowadzi chodnik.
Nad wejściem na teren i do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście na teren obiektu jest zabezpieczone bramką lecz w godzinach pracy Przedszkola bramka jest otwarta. Od bramki na teren obiektu prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych (pochylnia z barierką).
W budynkach nie ma windy.
Osoby niepełnosprawne proszone są o pozostanie w holu głównym, gdzie nastąpi kontakt z koordynatorem dostępności który pomoże w załatwieniu sprawy urzędowej.
Budynek Przedszkola Nr 3  jest wyposażony w toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
Na wewnętrznych parkingach przy budynkach wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń urzędowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Kontakt: 68 478-76-99