Zarządzenie w sprawie opłat za Żłobek

 

Zarządzenie Nr 01/2024

Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu

z dnia 02.01.2024 r.

 

w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku

 

Działając na podstawie:

  • Uchwały Nr LXVII/461/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającą  uchwałę Nr XX/18/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu;
  • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 art. 23 (Dz.U.2020 poz. 326 ze zm.); zarządzam, co następuje:

§ 1

Od 1 stycznia 2024 r. ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku                  

w wysokości 0,08%  minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 3,39 zł.

§ 2

W  przypadku  równoczesnego  korzystania  z  opieki  Żłobka  przez  dwoje  lub  więcej  dzieci,  opłata  o której mowa w § 1 zostaje zmniejszona o 25% na każde dziecko. Częściowe zwolnienie z opłat następuje na  wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony do Dyrektora Żłobka.  

§ 3

Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna od zadeklarowanej przez rodziców  dziennej  ilości  posiłków  oraz od ilości dni pobytu dziecka w placówce w  ciągu  miesiąca.

§ 4

Wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka wynosi 10,00 zł i obejmuje zakup surowców                    

 i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

§ 5

 Ustala się następujący podział kosztów wyżywienia:

     - śniadanie – 30% stawki żywieniowej, tj. 3,00 zł;

     - obiad – 50% stawki żywieniowej, tj. 5,00 zł;

     - podwieczorek – 20% stawki żywieniowej, tj. 2,00 zł.

§ 6

Odpłatność za Żłobek należy regulować  drogą elektroniczną, wpłacając należność na poniższe konto bankowe: 89 1090 2558 0000 0001 2049 6204

W treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

§ 7

2. Opłaty za Żłobek regulowane są ,,z dołu” w nieprzekraczalnym terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

§ 8

Dyrektor Żłobka na prośbę rodzica może wydać decyzję w  sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu nieterminowych opłat za wyżywienie i opiekę w żłobku świadczoną dzieciom w wieku do lat 3 oraz wystawiać tytuły egzekucyjne w tych sprawach.

§ 9

Zarządzenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń do informacji rodziców.

§ 10

Niniejsze zarządzenie stanowi element kontroli zarządczej.

§ 11

Traci moc: Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu z dnia 29.09.2023 r.  w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców

za pobyt dziecka w Żłobku.

 

§ 12

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu.

 

§ 13

Zarządzenie obowiązuje od 01.01.2024 r.

                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                 mgr Bożena Świderska

                                                                                                              

                                                                                                                (Dyrektor Żłobka)