Zarządzenie w sprawie opłat za Żłobek

 

Zarządzenie Nr 10/2023

Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu

z dnia 29.09.2023 r.

w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku

 

 

Działając na podstawie:

  • Uchwały Nr LXVII/461/2023 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniającą  uchwałę Nr XX/18/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Żaganiu;
  • Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o  opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 art. 23 (Dz.U.2020 poz. 326 ze zm.); 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Od 1 lipca 2023 r. ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w Żłobku                  w wysokości 0,08%  minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2,88 zł.

§ 2

W  przypadku  równoczesnego  korzystania  z  opieki  Żłobka  przez  dwoje  lub  więcej  dzieci,  opłata  o której mowa w § 1 zostaje zmniejszona o 25% na każde dziecko. Częściowe zwolnienie z opłat następuje na  wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony do Dyrektora Żłobka. 

§ 3

Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna od zadeklarowanej przez rodziców  dziennej  ilości  posiłków  oraz od ilości dni pobytu dziecka w placówce w  ciągu  miesiąca.

§ 4

Wysokość opłaty za całodzienne wyżywienie dziecka wynosi 10,00 zł i obejmuje zakup surowców                     i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.

§ 5

 Ustala się następujący podział kosztów wyżywienia:

     - śniadanie – 30% stawki żywieniowej, tj. 3,00 zł;

     - obiad – 50% stawki żywieniowej, tj. 5,00 zł;

     - podwieczorek – 20% stawki żywieniowej, tj. 2,00 zł.

§ 6

Odpłatność za Żłobek należy regulować  drogą elektroniczną, wpłacając należność na poniższe konto bankowe: 89 1090 2558 0000 0001 2049 6204

W treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

§ 7

2. Opłaty za Żłobek regulowane są ,,z dołu” w nieprzekraczalnym terminie do 25 dnia każdegomiesiąca.

§ 8

Za opóźnienia w spłacie należności pobierane będą odsetki zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych.

§ 9

Dyrektor Żłobka na prośbę rodzica może wydać decyzję w  sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości z tytułu nieterminowych opłat za wyżywienie i opiekę w żłobku świadczoną dzieciom                   w wieku do lat 3 oraz wystawiać tytuły egzekucyjne w tych sprawach.

§ 10

Zarządzenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń do informacji rodziców.

§ 11

Niniejsze zarządzenie stanowi element kontroli zarządczej.

§ 12

Traci moc: Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu z dnia 03.07.2023 r.  w sprawie opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w Żłobku.

§ 13

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu.

§ 14

Zarządzenie obowiązuje od 01.10.2023 r.

                                                                                                                                                                                                                                      mgr Bożena Świderska

                                                                                            Dyrektor Żłobka