Rekrutacja do przedszkola i żłobka

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ŻAGANIU
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Żaganiu przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do żłobka, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do żłobka jest "WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ŻAGANIU” składany do dyrektora żłobka a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie od 03 kwietnia do  28 kwietnia 2023 r.
  Poza tym terminem zapisy dzieci do żłobka prowadzone są przez cały rok. Dzieci do żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w żłobku.
 3. Rodzice   ubiegający   się  o  miejsce  dla  dziecka  w  żłobku zobowiązani  są  do złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego  "Wniosku  o  przyjęcie  dziecka do żłobka”.
 4. Do żłobka przyjmowane są dzieci od  20 tygodnia życia do lat 3
 5. Dzieci  aktualnie   uczęszczające  do Żłobka nie  są  objęte  rekrutacją   na  rok   szkolny  2023/2024,  za zgodą rodziców  kontynuują  swój pobyt w placówce na podstawie złożonej  deklaracji kontynuacji pobytu w Żłobku Miejskim Nr 1 w Żaganiu.      

II   WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO ŻŁOBKA

 1. Wniosek o przyjęcie do żłobka zawiera:
  • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
  • imiona i nazwiska oraz numery PESEL rodziców dziecka;
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
  • miejsce zatrudnienia i czas pracy rodziców (pieczątki zakładu pracy nie są wymagane) lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej
 2. Wniosek można pobrać w Żłobku oraz ze strony internetowej żłobka: www.nr3.przedszkole.zagan.pl
 3. Rodzice   dzieci,    które   nie   otrzymały   miejsca  w  Żłobku  w  trakcie  rekrutacji  w  ubiegłym  roku,  lub  po  okresie  rekrutacji  w ciągu  roku  szkolnego,   składają Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka powtórnie w okresie rekrutacji
 4. Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie. Wnioski złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.   Kolejność składania  wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.
 5. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów postępowania rekrutacyjnego:
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą    z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/ studiowaniu w systemie dziennym przez rodziców/ opiekunów prawnych;
  • pisemną informację (w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w żłobku  odpowiedniej opieki,  odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych),  zawierającą uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 6. Dokumenty  są  składane  w oryginale,  notarialnie  poświadczonej  kopii  albo  w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 7. Dokumenty   mogą   być   składane   także  w  postaci  kopii  poświadczanej  za  zgodność  z oryginałem przez rodzica dziecka.
 8. Oświadczenia  składa  się pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

III  KRYTERIA REKRUTACYJNE

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci:
  • z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);
  • mające jedno lub więcej rodzeństwa w żłobku;
  • z rodzin zastępczych;
  • jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym;
  • rodzica/ opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;
  • oczekujące na przyjęcie w minionym roku szkolnym.

IV  DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne do żłobka przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora żłobka. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
  • dyrektor żłobka,
  • dwie opiekunki dziecięce,
  • przedstawiciel  Rady Rodziców.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka;
  • sporządzenie informacji o liczbie wolnych miejsc;
  • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.
 4. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Żłobka. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ZESPOŁU PRZEDSZKOLNEGO NR 2 I 3 W ŻAGANIU
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Do miejskich przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Żagań. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Żagań o statusie miejskim mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest "WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ” składany do dyrektora wybranej placówki,  a pod jego nieobecność do upoważnionej osoby w terminie od 1 marca do 24 marca 2023 r.
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat (skończone 2,5 roku) do 6 lat.
 4. Rodzice składają wniosek w jednym, najbardziej preferowanym przez siebie przedszkolu. We wniosku określa się pozostałe dwa wybrane przedszkola lub oddziały przedszkolne w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
 5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. na rok szkolny 2023/2024 w okresie od 20 lutego do 28 lutego 2023r.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 30.06.2023 r.
 7. Terminy i harmonogram postępowania określa Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Miasta Żagań z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim na rok szkolny 2023/2024.

II. WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola zawiera:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • imiona i nazwiska rodziców dziecka;
  • adres miejsca zameldowania rodziców i dziecka;
  • adres zamieszkania rodziców i dziecka (jeżeli jest inny jak adres zameldowania);
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
  • wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 2. Wniosek można pobrać w każdym miejskim przedszkolu w Żaganiu oraz ze stron internetowych przedszkoli.
 3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo - wychowawczych, rodzic dziecka przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 przekazuje dyrektorowi przedszkola pisemną informację zawierającą uznane przez siebie za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 4. Do wniosku dołącza się
  1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny;
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
  2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
   • oświadczenie o miejscu zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych;
   • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły / studiowaniu w systemie dziennym przez rodziców / opiekunów prawnych;
   • oświadczenie o uczęszczaniu do danego przedszkola rodzeństwa kandydata.
 5.  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
 6. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 7. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

III. KRYTERIA REKRUTACYJNE

 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Żagania, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
   • Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
     
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
  • Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują lub uczą się w systemie dziennym (10 punktów);
  • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola (8 punktów);
  • Dogodne względem miejsca zamieszkania dziecka położenie przedszkola (6 punktów);
  • Dziecko, którego tylko jedno z dwojga rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym (4 punkty);
  • Dogodne względem miejsca pracy przynajmniej jednego z rodziców położenie przedszkola (2 punkty).

IV. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Wyniki  postępowania  rekrutacyjnego  podaje  się  do  publicznej   wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 8. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 9. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dna otrzymania uzasadnienia.  
 10. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.   

 

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Burmistrza Miasta
.

W tym przypadku Burmistrz Miasta jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecka.